نمایه کشور: اوکراین

اوکراین

کشور:

فهرست کشور اوکراین

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: UKR, ISO-3166 2-alpha: UA

94,130 رکورد در مؤسسات این کشور

1,703 رکورد

1,411 رکورد

1,203 رکورد

608 رکورد

330 رکورد

4 رکورد