کد ISO-3166 BGR

Bulgaria
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BGR, ISO-3166 2-alpha: BG
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Capsicum annuum
Triticum durum
سایر
۲۲٬۱۱۹
ارائه‌دهندگان داده Genesys