کد ISO-3166 CMR

Cameroon
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: CMR, ISO-3166 2-alpha: CM
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Pennisetum glaucum
Vigna unguiculata
Irvingia wombolu
Phaseolus vulgaris
سایر
۲٬۴۶۰
42 موسسه ثبت شده در WIEWS