کد ISO-3166 COG

Republic of the Congo
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: COG, ISO-3166 2-alpha: CG
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Arachis hypogaea
Vigna unguiculata
Sorghum bicolor
Manihot esculenta
Zea mays
سایر
۲۲۱