کد ISO-3166 CZE

Czechia
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: CZE, ISO-3166 2-alpha: CZ
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Solanum tuberosum
Linum usitatissimum
Pisum sativum
سایر
۷٬۷۲۰
ارائه‌دهندگان داده Genesys