کد ISO-3166 DNK

Denmark
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: DNK, ISO-3166 2-alpha: DK
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Barbarea vulgaris
Triticum aestivum
Brassica oleracea
Lolium perenne
سایر
۵٬۵۵۱
ارائه‌دهندگان داده Genesys
431 افزونه در 1 موسسه
431 افزونه