کد ISO-3166 EST

Estonia
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: EST, ISO-3166 2-alpha: EE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Malus domestica
Pisum sativum
Triticum aestivum
Avena sativa
سایر
۱٬۲۶۷
ارائه‌دهندگان داده Genesys