کد ISO-3166 FIN

Finland
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: FIN, ISO-3166 2-alpha: FI
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Avena sativa
Secale cereale
Phleum pratense
سایر
3,007
ارائه‌دهندگان داده Genesys