کد ISO-3166 HUN

Hungary
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: HUN, ISO-3166 2-alpha: HU
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Zea mays
Capsicum annuum
Hordeum vulgare
سایر
۲۰٬۲۴۸
ارائه‌دهندگان داده Genesys
26 موسسه ثبت شده در WIEWS