کد ISO-3166 IND

India
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: IND, ISO-3166 2-alpha: IN
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Cicer arietinum
Cajanus cajan
Sorghum bicolor
Pennisetum glaucum
سایر
۶۰٬۹۷۴
ارائه‌دهندگان داده Genesys
128,155 افزونه در 1 موسسه
388 موسسه ثبت شده در WIEWS