کد ISO-3166 LVA

Latvia
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: LVA, ISO-3166 2-alpha: LV
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Trifolium pratense
Avena sativa
Linum usitatissimum
Triticum aestivum
سایر
۲٬۰۶۳
ارائه‌دهندگان داده Genesys