کد ISO-3166 MDA

Moldova
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: MDA, ISO-3166 2-alpha: MD
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea z.mays
Glycine max
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Lycopersicon esculentum
سایر
2,959
ارائه‌دهندگان داده Genesys