کد ISO-3166 MDA

Moldova
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: MDA, ISO-3166 2-alpha: MD
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Glycine max
Zea z.mays
Zea mays
Lavandula angustifolia
سایر
۴٬۰۰۱
ارائه‌دهندگان داده Genesys