کد ISO-3166 MDA

Moldova
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: MDA, ISO-3166 2-alpha: MD
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea z.mays
Glycine max
Phaseolus vulgaris
Lavandula Lavandula angustifolia
Phaseolus Phaseolus vulgaris
سایر
۴٬۴۲۹
ارائه‌دهندگان داده Genesys