کد ISO-3166 ROU

Romania
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ROU, ISO-3166 2-alpha: RO
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Zea mays
Hordeum vulgare
Solanum tuberosum
سایر
5,801
ارائه‌دهندگان داده Genesys
40,523 افزونه در 22 موسسه
17,760 افزونه