کد ISO-3166 ROU

Romania
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ROU, ISO-3166 2-alpha: RO
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Zea mays
Hordeum vulgare
Helianthus annuus
سایر
8,100
ارائه‌دهندگان داده Genesys
40,518 افزونه در 22 موسسه
17,755 افزونه