کد ISO-3166 ROU

Romania
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ROU, ISO-3166 2-alpha: RO
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Linum usitatissimum
Hordeum vulgare
سایر
۱۴٬۴۶۴
ارائه‌دهندگان داده Genesys
38,534 افزونه در 22 موسسه
15,809 افزونه