کد ISO-3166 SUN

USSR, Union of Soviet Socialist Republics
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: SUN, ISO-3166 2-alpha: SU
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Zea mays
Pisum sativum
Linum usitatissimum
سایر
16,653
91 موسسه ثبت شده در WIEWS