جزییات ارائه‌دهنده داده

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
وب‌سایت‌ها
کشورها
ابرداده‌های رکورد
7b8dc86e-88e8-4efb-9887-2d9278ffea14, v1
1. BRA001CNPMS • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 4,733
Embrapa Milho e Sorgo
2. BRA034CPAC • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 291
Embrapa Cerrados
3. BRA027CPAA • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 1,718
Embrapa Amazônia Ocidental
4. BRA003CENARGEN • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 106,599
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
5. BRA142CPAMN • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 473
Embrapa Meio Norte
6. BRA012CNPH • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 8,822
Embrapa Hortaliças
7. BRA014CNPSO • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 369
Embrapa Soja
8. BRA008CNPAF • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 34,288
Embrapa Arroz e Feijão
9. BRA035CPATC • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 603
Embrapa Tabuleiros Costeiros
10. BRA020CPACT/EMBRAP • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 2,842
Embrapa Clima Temperado
11. BRA017CPATSA • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 3,116
Embrapa Semi-Árido
12. BRA015CNPT • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 17,403
Embrapa Trigo
13. BRA007CNPA • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 4,371
Embrapa Algodão
14. BRA018CPATU • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 1,288
Embrapa Amazônia Oriental
15. BRA192CPAP • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 91
Embrapa Pantanal
16. BRA190CNPF • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 578
Embrapa Florestas
17. BRA019CPPSE • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 424
Embrapa Pecuária Sudeste
18. BRA010CNPGC • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 630
Embrapa Gado de Corte
19. BRA144CPPSUL • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 542
Embrapa Pecuária Sul
20. BRA146CNPAT • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 1,027
Embrapa Agroindústria Tropical
21. BRA004CNPMF • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 3,818
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical