جزییات ارائه‌دهنده داده

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
وب‌سایت‌ها
کشورها
ابرداده‌های رکورد
7b8dc86e-88e8-4efb-9887-2d9278ffea14, v1
۱. BRA003CENARGEN • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 107,469
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
۲. BRA008CNPAF • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 34,338
Embrapa Arroz e Feijão
۳. BRA014CNPSO • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 22,006
Embrapa Soja
۴. BRA015CNPT • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 17,403
Embrapa Trigo
۵. BRA012CNPH • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 9,115
Embrapa Hortaliças
۶. BRA001CNPMS • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 4,854
Embrapa Milho e Sorgo
۷. BRA007CNPA • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 4,570
Embrapa Algodão
۸. BRA004CNPMF • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 3,857
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical
۹. BRA017CPATSA • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 3,276
Embrapa Semi-Árido
۱۰. BRA034CPAC • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 3,221
Embrapa Cerrados
۱۱. BRA020CPACT/EMBRAP • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 2,931
Embrapa Clima Temperado
۱۲. BRA018CPATU • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 2,185
Embrapa Amazônia Oriental
۱۳. BRA190CNPF • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 2,121
Embrapa Florestas
۱۴. BRA027CPAA • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 1,853
Embrapa Amazônia Ocidental
۱۵. BRA146CNPAT • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 1,027
Embrapa Agroindústria Tropical
۱۶. BRA142CPAMN • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 658
Embrapa Meio Norte
۱۷. BRA010CNPGC • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 630
Embrapa Gado de Corte
۱۸. BRA035CPATC • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 603
Embrapa Tabuleiros Costeiros
۱۹. BRA144CPPSUL • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 576
Embrapa Pecuária Sul
۲۰. BRA019CPPSE • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 425
Embrapa Pecuária Sudeste
۲۱. BRA192CPAP • Brazilافزونه‌ها در Genesys: 91
Embrapa Pantanal