زیرمجموعه

Superior grain yield performance, with broad and stable adaptation, across a range of diverse environments (Crossa 2010)

This subset identifies materials with superior grain yield performance, with broad and stable adaptation, when evaluated across a range of environments.

CIMMYT serves as the hub of one of the world's largest international testing networks - The International Wheat Improvement Network (IWIN) - several hundred voluntarily cooperating agricultural scientists from both public and private sectors, located in over 100 countries worldwide, participate in the evaluation of experimental wheat materials contained in CIMMYT nurseries.

Source: CIMMYT Wheat Germplasm Bank

محصولات
Wheat
تعداد افزونه
68
تاریخ ایجاد
2010

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


مدیر داده
Jose Luis Francisco Crossa Hiriart International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 06366d93-9c1a-45e6-bc57-e36f07807e9b.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/EWKBD
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/EWWVN
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/EXQT~
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/EXZZ=
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FMVGQ
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FN4RQ
7. T 16436xTriticosecale spp. • BICENTENARIO TCL2010 • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FN4SR
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FN5KD
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FN8T5
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FN8W7
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FN9ES
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FN9FT
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FNAV~
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FND90
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FNDMB
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FNJ47
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FNJX*
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FNK64
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FNKNK
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FNNJ6
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/FNNK7
22. BW 32069Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BM0K*
23. BW 32188Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • برزیل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BM2KP
24. BW 33938Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BNBN4
25. BW 33947Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BNBXC
26. BW 34025Triticum aestivum L. aestivum • FINSI F 2000 • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BND6G
27. BW 35602Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BPK05
28. BW 35618Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BPKFM
29. BW 35623Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BPKMS
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BPMPP
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BPMRR
32. BW 36224Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BPXZQ
33. BW 37187Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQPQ1
34. BW 37231Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQR16
35. BW 37232Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQR27
36. BW 37294Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQSWW
37. BW 37721Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BR4M2
38. BW 38061Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BRD9M
39. BW 38085Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BRDSU
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BREJR
41. BW 38116Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BREKS
42. BW 38158Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BRF12
43. BW 38173Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BRFCD
44. BW 39403Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BS641
45. BW 39405Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BS663
46. BW 39406Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BS674
47. BW 39407Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BS685
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BSCMR
49. BW 42721Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW5Z$
50. BW 42726Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW631