زیرمجموعه

Negev Israel Core Wheat Landraces

Wheat has traditionally been grown by the Beduin population in the semi-arid (150 to 200 mm, mean total annual rainfall) northern Negev region of Israel. A collection was made in this area (the size of which is 150 km2) from small (0.1 to 0.5ha) fields of mixed wheat, resulting in 1553 collected spikes.

Qualitative data were submitted to hierarchial clustering and the results were compared with published information on the identification, classification and distribution of the land-races of wheat in the Middle East. Euphytica (1982) 32: 257-271

Source: CIMMYT Wheat Germplasm Bank

محصولات
Wheat
تعداد افزونه
۶۲
تاریخ ایجاد
4 March 1982

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


جمع‌آوری کننده داده
Abraham Blum The Volcani Center

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 3bb4b0e7-6e6d-4ece-9ca9-c84cde24eb5e.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. CWI 31037Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1209 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYG9Y
۲. CWI 31038Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1271 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGAZ
۳. CWI 31039Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2640 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGB*
۴. CWI 31040Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1245 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGC~
۵. CWI 31041Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1287 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGD$
۶. CWI 31042Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1836 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGE=
۷. CWI 31043Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1119 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGFU
۸. CWI 31044Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1225 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGG0
۹. CWI 31045Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1128 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGH1
۱۰. CWI 31046Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1221 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGJ2
۱۱. CWI 31047Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1371 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGK3
۱۲. CWI 31048Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1184 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGM4
۱۳. CWI 31049Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1278 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGN5
۱۴. CWI 31050Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1586 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGP6
۱۵. CWI 31051Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1960 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGQ7
۱۶. CWI 31052Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2707 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGR8
۱۷. CWI 31053Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2712 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGS9
۱۸. CWI 31054Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1805 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGTA
۱۹. CWI 31055Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1165 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGVB
۲۰. CWI 31056Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1893 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGWC
۲۱. CWI 31057Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1968 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGXD
۲۲. CWI 31058Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1998 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGYE
۲۳. CWI 31059Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2201 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYGZF
۲۴. CWI 31060Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1781 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH0G
۲۵. CWI 31061Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2859 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH1H
۲۶. CWI 31062Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1505 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH2J
۲۷. CWI 31063Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1779 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH3K
۲۸. CWI 31064Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1816 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH4M
۲۹. CWI 31065Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2273 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH5N
۳۰. CWI 31066Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2455 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH6P
۳۱. CWI 31067Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1578 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH7Q
۳۲. CWI 31068Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2153 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH8R
۳۳. CWI 31069Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1354 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYH9S
۳۴. CWI 31070Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1501 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHAT
۳۵. CWI 31071Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1551 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHBV
۳۶. CWI 31072Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2077 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHCW
۳۷. CWI 31073Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2334 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHDX
۳۸. CWI 31074Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2597 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHEY
۳۹. CWI 31075Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2656 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHFZ
۴۰. CWI 31076Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2701 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHG*
۴۱. CWI 31077Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2750 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHH~
۴۲. CWI 31078Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2576 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHJ$
۴۳. CWI 31079Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2441 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHK=
۴۴. CWI 31080Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2490 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHMU
۴۵. CWI 31081Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2595 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHN0
۴۶. CWI 31082Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 1406 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHP1
۴۷. CWI 31083Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2778 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHQ2
۴۸. CWI 31084Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2807 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHR3
۴۹. CWI 31085Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2812 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHS4
۵۰. CWI 31086Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn. • DURUM 2808 • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/CYHT5