زیرمجموعه

Heat and drought tolerance in improved SAWYT bread wheat (Kehel 2014)

This subset identifies heat and drought tolerant, with high and stable grain yield performance, improved bread wheat (Triticum aestivum) germplasm from over 900 lines evaluated in multi-location trials during 19 years of the CIMMYT Semi-Arid Wheat Yield Nursery (SAWYT).

Source: CIMMYT Wheat Germplasm Bank heat & drought

محصولات
Wheat
تعداد افزونه
۵۳
تاریخ ایجاد
27 August 2014

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


مدیر داده
Zakaria Kehel International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 86d3e95f-7aa6-4f46-839a-c078b3e6e0fa.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. BW 3725Triticum aestivum L. aestivum • GALVEZ S 87 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Mexico+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/B2AQH
۲. BW 18111Triticum aestivum L. aestivum • NESSER • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Jordan+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BCCY5
۳. BW 21622Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BEFV0
۴. BW 22075Triticum aestivum L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BEP8M
۵. BW 23034Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BF7JK
۶. BW 23038Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BF7NP
۷. BW 23044Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BF7TV
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BFK9R
۹. BW 24062Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BFSQ8
۱۰. BW 24484Triticum aestivum L. aestivum • GAMTOOS (RWA) • خط بارآور • South Africa+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BFZJA
۱۱. BW 24485Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BFZKB
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BFZMC
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BFZND
۱۴. BW 24490Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BFZQF
۱۵. BW 24496Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BFZSH
۱۶. BW 24502Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BFZYP
۱۷. BW 25065Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BG32B
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BH6CZ
۱۹. BW 27388Triticum aestivum L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BHBRJ
۲۰. BW 27396Triticum aestivum L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BHBXQ
۲۱. BW 27402Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BHC2W
۲۲. BW 27411Triticum aestivum L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BHCB0
۲۳. BW 28776Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BHXR2
۲۴. BW 28794Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BHY8J
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BJK0G
۲۶. BW 29991Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BJKBV
۲۷. BW 29996Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BJKFZ
۲۸. BW 30755Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BK6PH
۲۹. BW 31664Triticum aestivum L. aestivum • HIDDAB • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Algeria+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BKR4M
۳۰. BW 32102Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BM13B
۳۱. BW 33968Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BNCBT
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BNCX7
۳۳. BW 35694Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BPMNN
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BPMPP
۳۵. BW 36540Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQ3JH
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQ3PN
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQ3YX
۳۸. BW 36559Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQ45U
۳۹. BW 36569Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BQ4F9
۴۰. BW 37690Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BR3QA
۴۱. BW 37711Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BR4CZ
۴۲. BW 39420Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BS6NJ
۴۳. BW 39421Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BS6PK
۴۴. BW 42734Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW6A8
۴۵. BW 42738Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW6EC
۴۶. BW 42758Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BW72*
۴۷. BW 43519Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BWWRQ
۴۸. BW 43521Triticum aestivum L. aestivum • گونه پیشرفته/بهبود یافته • CIMMYT+ افزودن به فهرست من
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BWWTS
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BXHNT
MEX002Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Mexico • DOI: 10.18730/BY3XJ