زیرمجموعه

Artisanal colored sweetpotato

A group of 12 sweetpotato accessions was phenotypically selected, according to morphological diversity in the skin color of the storage roots (white, cream, yellow, orange, brown-orange, pink, red, red-purple and very dark purple). and flesh color (white, cream, yellow and orange) from the International Potato Center (CIP) sweetpotato germplasm collection. The morphological characterization was done in the experimental station of San Ramón at 800 m altitude in the department of Junín-Perú.

The CIP conserves one of the largest collections of sweetpotato germplasm as a public good under the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) with 5,620 accessions conserved in vitro. This sweetpotato germplasm is available for distribution to requestors for research, training, and breeding purposes

Camote de color artesanal

Un grupo de 12 accesiones de camote fue seleccionado como una representación de la diversidad fenotípica en el color de la piel de las raíces de almacenamiento (blanco, crema, amarillo, anaranjado, marrón-anaranjado, rosado, rojo, rojo-morado y morado muy oscuro), y de la pulpa (blanca, crema, amarilla o anaranjada) de camotes de la colección de germoplasma del Centro Internacional de la Papa (CIP). Esta caracterización fenotípica fue realizada en la estación experimental de San Ramón a 800 m.s.n.m en el departamento de Junín -Perú.

El CIP conserva una de las mayores colecciones de germoplasma de camote como bien público bajo el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) con 5,620 accesiones en conservación in vitro. Este germoplasma de camote está disponible para distribución a los solicitantes interesados en usar el germoplasma con fines de investigación, enseñanza, mejoramiento genético o agricultura

محصولات
Sweetpotato
تعداد افزونه
۱۲
تاریخ ایجاد
2018

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


نگهدارنده داده
Genoveva Rossel International Potato Center (CIP)
مدیر داده
Noelle Anglin International Potato Center (CIP)

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 872ba98c-478a-4419-a5d9-ccad7d1923ff.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. CIP 400069Ipomoea batatas (L.) Lam. • unknown • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/2DJ3
۲. CIP 400114Ipomoea batatas (L.) Lam. • Morada Hoja Entera • گونه سنتی/رقم بومی • آرژانتین+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/2EYA
۳. CIP 401222Ipomoea batatas (L.) Lam. • Cuitzo Col. 8463 • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/38DB
۴. CIP 420014Ipomoea batatas (L.) Lam. • Jonathan • گونه پیشرفته/بهبود یافته • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/3TCZ
۵. CIP 420027Ipomoea batatas (L.) Lam. • Zapallo • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/3TS7
۶. CIP 421345Ipomoea batatas (L.) Lam. • Engel • مطالب پرورشی/پژوهشی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/5398
۷. CIP 440007Ipomoea batatas (L.) Lam. • W - 208 • مطالب پرورشی/پژوهشی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/620X
۸. CIP 440031Ipomoea batatas (L.) Lam. • Jewel • گونه پیشرفته/بهبود یافته • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/62RG
۹. CIP 440067Ipomoea batatas (L.) Lam. • TIS 3290 • مطالب پرورشی/پژوهشی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/63QA
۱۰. CIP 440132Ipomoea batatas (L.) Lam. • Beauregard • گونه پیشرفته/بهبود یافته • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/65R1
۱۱. CIP 440166Ipomoea batatas (L.) Lam. • Tanzania • گونه سنتی/رقم بومی • اوگاندا+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/66NY
۱۲. CIP 440271Ipomoea batatas (L.) Lam. • Beraly Bathala • گونه سنتی/رقم بومی • سری لانکا+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/69VN