زیرمجموعه

Cowpea mini core collection

Mini-core subset developed from IITA cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) germplasm collection.

محصولات
Cowpea
تعداد افزونه
۳۷۶
تاریخ ایجاد
2007

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


نگهدارنده داده
Oyatomi Olaniyi International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Christian Fatokun International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
C. Girma G. International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Abberton Michael International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Gedil Melaku International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Unachukwu Nnanna International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Boukar Ousmane International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - add68c3e-292c-4130-92bf-58ad6722e94d.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. Tvu-12432Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲. Tvu-12526Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳. Tvu-12565Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴. Tvu-12710Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۵. Tvu-12746Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۶. Tvu-12802Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۷. Tvu-12804Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۸. Tvu-12873Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۹. Tvu-12897Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۰. Tvu-12923Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۱. Tvu-12937Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۲. Tvu-12968Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۳. Tvu-13017Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۴. Tvu-13035Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۵. TVu-8Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4M$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W51A
۱۷. TVu-43Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5PZ
۱۸. TVu-53Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5Y2
۱۹. TVu-84Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • افریقای جنوبی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W6W*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W7MK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W7RQ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W8B5
۲۳. TVu-201Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WAE=
۲۴. TVu-264Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WCAN
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WFJE
۲۶. TVu-393Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WG4*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WGKA
۲۸. TVu-415Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WGSG
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WJ2M
۳۰. TVu-467Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ماوریتانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WJDZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WM4C
۳۲. TVu-578Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WNPS
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WW7C
۳۴. TVu-889Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WWEK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXCC
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXDD
۳۷. TVu-969Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXQQ
۳۸. TVu-972Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXTT
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WYGB
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WYKE
۴۱. TVu-1016Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WYYS
۴۲. TVu-1036Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WZJ8
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WZK9
۴۴. TVu-1059Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X08Y
۴۵. TVu-1124Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X1P2
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X6D5
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X71S
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XAKW
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XC65
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XCSR