زیرمجموعه

Cowpea mini core collection

Mini-core subset developed from IITA cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) germplasm collection.

محصولات
Cowpea
تعداد افزونه
376
تاریخ ایجاد
2007

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


نگهدارنده داده
Oyatomi Olaniyi International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Christian Fatokun International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
C. Girma G. International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Abberton Michael International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Gedil Melaku International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Unachukwu Nnanna International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Boukar Ousmane International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - add68c3e-292c-4130-92bf-58ad6722e94d.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

1. Tvu-12432Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
2. Tvu-12526Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
3. Tvu-12565Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
4. Tvu-12710Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
5. Tvu-12746Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
6. Tvu-12802Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
7. Tvu-12804Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
8. Tvu-12873Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
9. Tvu-12897Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
10. Tvu-12923Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
11. Tvu-12937Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
12. Tvu-12968Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
13. Tvu-13017Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
14. Tvu-13035Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
15. TVu-8Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4M$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W51A
17. TVu-43Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5PZ
18. TVu-53Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5Y2
19. TVu-84Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • South Africa+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W6W*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W7MK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W7RQ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W8B5
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WAE=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WCAN
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WFJE
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WG4*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WGKA
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WGSG
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WJ2M
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WJDZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WM4C
32. TVu-578Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WNPS
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WW7C
34. TVu-889Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WWEK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXCC
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXDD
37. TVu-969Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXQQ
38. TVu-972Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXTT
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WYGB
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WYKE
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WYYS
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WZJ8
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WZK9
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X08Y
45. TVu-1124Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • Nigeria+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X1P2
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X6D5
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X71S
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XAKW
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XC65
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XCSR