زیرمجموعه

Top most distributed Traditional cultivar/landraces of potatoes

The Genebank at the International Potato Center (CIP) conserves, characterizes and distributes wild and cultivated potato germplasm. In June 2019, the potato collection included 4442 accessions classified as traditional potatoes. Based on users’ preferences and national and international frequency of historical distribution records in the Genebank, a subset with the top 30 most distributed landraces or native potato cultivars requested was generated.

The wild and cultivated potato germplasm diversity at CIP is a public good under the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), and thus distributed with a Standard Material Transfer Agreement (SMTA) for use in research, training and breeding

Cultivares tradicionales/landraces de papas más distribuidos

El banco de germoplasma del Centro Internacional de la Papa (CIP) conserva, caracteriza y distribuye el germoplasma silvestre y cultivado de papa. A junio de 2019, 4442 accesiones catalogadas como papa cultivada tradicional eran mantenidas en custodia. De acuerdo con las necesidades de los usuarios y las frecuencias de distribución nacional e internacional que aparecen en los registros históricos del banco de germoplasma, se seleccionaron los 30 cultivares tradicionales o papas nativas más pedidos.

La diversidad genética de papa cultivada y silvestre en el banco de germoplasma del CIP es conservada como un bien público bajo el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), por lo que se distribuye usando un Acuerdo Estandarizado de Transferencia de Material (AETM) para uso en investigación, educación, y mejoramiento

محصولات
Potato
تعداد افزونه
۳۰
تاریخ ایجاد
2019

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


نگهدارنده داده
Rene Gomez International Potato Center (CIP)
مدیر داده
Noelle Anglin International Potato Center (CIP)
مدیر داده
Norma Manrique International Potato Center (CIP)

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - beb2a5d6-1ccd-465f-a9bf-ecd53c5901ce.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/8WP8
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/8XZC
۳. CIP 700863Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Q'ello Waqoto o Llangapoga Obrera • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9197
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/91RP
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/93D1
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/960A
۷. CIP 702013Solanum chaucha Juz. & Bukasov • Chasca Suytu • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/99TN
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9DKZ
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9DM*
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9FZ~
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9GB8
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9H2Z
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9HSH
۱۴. CIP 703274Solanum phureja Juz. & Bukasov • Ch'apiña • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9JWF
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9K2N
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9K8V
۱۷. CIP 703304Solanum sp. • Huayro Warmi • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9KN3
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9KWA
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9M1F
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9MZ8
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/A0XM
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/A4KV
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/A5AD
۲۴. CIP 704058Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Leona negra • گونه سنتی/رقم بومی • اکوادور+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/A7HA
۲۵. CIP 704218Solanum phureja Juz. & Bukasov • Yema de Huevo • گونه سنتی/رقم بومی • کلمبیا+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/AC27
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/AGC$
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/AP91
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/BH8D
۲۹. CIP 706050Solanum juzepczukii Bukasov • K'anchillo • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/C09D
۳۰. CIP 707136Solanum chaucha Juz. & Bukasov • Uchun Chaqui • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/CS9U