زیرمجموعه

Musa Taxonomic Reference Collection

The Taxonomic Reference Collection (TRC) is a set of 33 accessions representative of the overall banana diversity that were selected by a panel of experts to be used as references and standards for the characterization and identification of Musa accessions (cultivated and closed relatives).

The TRC is being characterized in 12 partner collections and is used to test the robustness of standard descriptors across environments.

محصولات
Banana
تعداد افزونه
۳۳
تاریخ ایجاد
2015

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


مدیر داده
Brian Irish USDA
دیجیتالی کننده داده
Carlos Rios USDA
نگهدارنده داده
Nicolas Roux Bioversity International
نگهدارنده داده
Julie Sardos Bioversity International
جمع‌آوری کننده داده
R. Goenaga USDA

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - c12dddf4-e64b-4ae3-aecb-7d1889d76399.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. ITC0081Musa aaa subgr. mutika/lujugira • Igitsiri (Intuntu) • گونه سنتی/رقم بومی • بوراندی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9J9D~
۲. ITC0084Musa aaa subgr. mutika/lujugira • Mbwazirume • گونه سنتی/رقم بومی • بوراندی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9J9P5
۳. ITC0121Musa aab subgr. plantain • Ihitisim • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9JBV0
۴. ITC0123Musa abb subgr. peyan • Simili Radjah • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9JC16
۵. ITC0245Musa ab subgr. ney poovan • Safet Velchi • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9JM13
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9JM79
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9JMBD
۸. ITC0277Musa aaa subgr. rio • Leite • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9JNYV
۹. ITC0312Musa aa subgr. pisang jari buaya • Pisang Jari Buaya • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9JQQA
۱۰. ITC0361Musa abb subgr. ney mannan • Blue Java • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9JTR~
۱۱. ITC0450Musa aab subgr. pisang kelat • Pisang Palembang • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9JZAZ
۱۲. ITC0472Musa abb • Pelipita • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9K0MU
۱۳. ITC0519Musa aab subgr. plantain • Obubit Ntanga green mutant • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9K3GH
۱۴. ITC0575Musa aaa subgr. red • Red Dacca • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9K6ZH
۱۵. ITC0587Musa aab subgr. pisang raja • Pisang Rajah (South Johnstone) • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9K7R5
۱۶. ITC0649Musa aab subgr. pome • Foconah • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9KBYW
۱۷. ITC0653Musa aa subgr. sucrier • Pisang Mas • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9KC3~
۱۸. ITC0654Musa aaa subgr. cavendish • Petite Naine • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9KC5=
۱۹. ITC0659Musa abb subgr. pisang awak • Namwa Khom • گونه سنتی/رقم بومی • تایلند+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9KCB4
۲۰. ITC0662Musa aaa subgr. ibota • Khai Thong Ruang • گونه سنتی/رقم بومی • تایلند+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9KCHA
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9KGQ~
۲۲. ITC0767Musa abb subgr. bluggoe • Dole • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9KGR$
۲۳. ITC0769Musa aab subgr. silk • Figue Pomme Géante • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9KGW1
۲۴. ITC0825Musa aab • Uzakan • گونه سنتی/رقم بومی • گوینیا ی جدید پاپوا+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9KMZN
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9M56P
۲۶. ITC1121Musa aa • Pisang Lilin • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9M58R
۲۷. ITC1169Musa aab subgr. maia maoli/popoulu • Mai'a popo'ulu moa • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9M889
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9M8WX
۲۹. ITC1187Musa aa • Tomolo • گونه سنتی/رقم بومی • گوینیا ی جدید پاپوا+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9M9FB
۳۰. ITC1325Musa aab subgr. plantain • Orishele • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9MJH5
۳۱. ITC1441Musa aab subgr. mysore • Pisang Ceylan • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9MTH2
۳۲. ITC1481Musa aaa subgr. gros michel • Gros Michel • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9MXHR
۳۳. ITC1483Musa abb subgr. monthan • Monthan • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
BEL084Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre, Belgium • DOI: 10.18730/9MXQY