زیرمجموعه

IITA Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) mini-core collection

Cowpea sub-set composed mini core collection of 376 landraces were genotyped based on genotyping by sequencing (GBS). Based on SNP markers, the sub set of cowpea mini core germplasm collection used in this study encompasses the diversity in the crop.

محصولات
Cowpea
تعداد افزونه
۳۷۶
تاریخ ایجاد
30 October 2018

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


نگهدارنده داده
Oyatomi Olaniyi International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - c43cfcea-6d13-4bee-ba4d-aed73d9e4d41.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. TVu-8Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W4M$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W51A
۳. TVu-43Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5PZ
۴. TVu-53Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W5Y2
۵. TVu-84Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • افریقای جنوبی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W6W*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W7MK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W7RQ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/W8B5
۹. TVu-201Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WAE=
۱۰. TVu-264Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WCAN
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WFJE
۱۲. TVu-393Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WG4*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WGKA
۱۴. TVu-415Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WGSG
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WJ2M
۱۶. TVu-467Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ماوریتانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WJDZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WM4C
۱۸. TVu-578Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WNPS
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WW7C
۲۰. TVu-889Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WWEK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXCC
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXDD
۲۳. TVu-969Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXQQ
۲۴. TVu-972Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WXTT
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WYGB
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WYKE
۲۷. TVu-1016Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WYYS
۲۸. TVu-1036Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WZJ8
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/WZK9
۳۰. TVu-1059Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X08Y
۳۱. TVu-1124Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X1P2
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X6D5
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/X71S
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XAKW
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XC65
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XCSR
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XDME
۳۸. TVu-1609Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XEAU
۳۹. TVu-1637Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XF2Q
۴۰. TVu-1656Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XFJ2
۴۱. TVu-1715Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XGP1
۴۲. TVu-1727Vigna unguiculata (L.) Walp. • خط بارآور • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XGR3
۴۳. TVu-1775Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • پاراگویه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XHMZ
۴۴. TVu-1780Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • ژاپن+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XHSU
۴۵. TVu-1811Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • پورتوریکو+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XJNV
۴۶. TVu-1886Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • پاکستان+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XM73
۴۷. TVu-1916Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XN3Z
۴۸. TVu-2027Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XQYB
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XVGE
۵۰. TVu-2185Vigna unguiculata (L.) Walp. • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/XVVS