زیرمجموعه

Cowpea core collection

Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) core collection represents the genetic variability of IITA’s cowpea collection based on geographical, agronomical and botanical traits.

محصولات
Cowpea
تعداد افزونه
۲٬۱۲۰
تاریخ ایجاد
6 October 2006

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


نگهدارنده داده
V. Mahalakshmi International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Q. Ng International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
M. Lawson International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
R. Ortiz International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - ce9e879b-f960-4a7d-9779-5489a48b541c.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. Tvu-10747Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲. Tvu-10805Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳. Tvu-12340Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴. Tvu-12349Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۵. Tvu-12351Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۶. Tvu-12354Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۷. Tvu-12357Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۸. Tvu-12415Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۹. Tvu-12430Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۰. Tvu-12431Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۱. Tvu-12432Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۲. Tvu-12449Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۳. Tvu-12470Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۴. Tvu-12526Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۵. Tvu-12546Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۶. Tvu-12556Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۷. Tvu-12560Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۸. Tvu-12565Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۹. Tvu-12597Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۰. Tvu-12608Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۱. Tvu-12626Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۲. Tvu-12637Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۳. Tvu-12646Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۴. Tvu-12705Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۵. Tvu-12710Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۶. Tvu-12746Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۷. Tvu-12780Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۸. Tvu-12786Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۹. Tvu-12792Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۰. Tvu-12802Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۱. Tvu-12804Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۲. Tvu-12848Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۳. Tvu-12863Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۴. Tvu-12873Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۵. Tvu-12897Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۶. Tvu-12914Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۷. Tvu-12923Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۸. Tvu-12929Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۳۹. Tvu-12937Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۰. Tvu-12961Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۱. Tvu-12963Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۲. Tvu-12968Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۳. Tvu-12990Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۴. Tvu-12996Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۵. Tvu-12997Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۶. Tvu-13001Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۷. Tvu-13004Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۸. Tvu-13015Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۴۹. Tvu-13017Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط
۵۰. Tvu-13019Vigna
NGA039 DOI: نامرتبط