زیرمجموعه

Accessions for highlands

This list of grass and herbaceous legume accessions considered suitable for highland areas in the tropics and sub-tropics (with an altitude >1500m) was compiled from the results of evaluation trials in sub-Saharan Africa mostly in the 1980s and 1990s. Specific accessions, which showed good adaptation and biomass, were identified through multi-locational trials carried out by partners in national programmes and ILRI forage agronomists in zonal sites.

محصولات
Forages
تعداد افزونه
۲۸
تاریخ ایجاد
2001

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


مدیر داده
Dr. Jean Hanson International Livestock Research Institute
مدیر داده
Dr. Alieu Sartie International Livestock Research Institute

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - f188aa66-1c3f-4a79-b6e0-d9385572607f.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. 104Desmodium intortum (Mill.) Urb. • Greenleaf • گونه پیشرفته/بهبود یافته • استرالیا+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/FPF28
۲. 143Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C. E. Hubb. • Kazangula • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/FSRTS
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G4SAM
۴. 6213Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. • Lana • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5Q9H
۵. 6235Trifolium semipilosum FRESEN. • Safari • گونه پیشرفته/بهبود یافته • کنیا+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5QY1
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5RKP
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5SPM
۸. 6502Medicago littoralis Rohde ex Loisel. • Harbinger • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5THA
۹. 6543Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C. E. Hubb. • Narok • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5VA=
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5VJ6
۱۱. 6633Chloris gayana Kunth • Callide • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5WVA
۱۲. 6710Avena sativa L. • گونه سنتی/رقم بومی+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5Y1B
۱۳. 6765Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. • Silverleaf • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G5ZDJ
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G6055
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G6088
۱۶. 6843Medicago truncatula GAERTN. • Jemalong • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G61C7
۱۷. 6896Trifolium repens L. • Haifa • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G625*
۱۸. 6984Medicago sativa L. • Hunter River • گونه پیشرفته/بهبود یافته • استرالیا+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G64J=
۱۹. 7384Chloris gayana Kunth • Katambora • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G6DHT
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G6HM9
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G7AN~
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G7B9G
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G7QM4
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G7VQR
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G7WC8
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G7X1X
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/G8236
۲۸. 13330Chloris gayana Kunth • Boma Rhodes • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
ETH013International Livestock Research Institute, Ethiopia • DOI: 10.18730/FS2A8