جزییات موسسه

Hortus Association
کد موسسه
AUT052
نوع
Non-Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.257837
طول جغرافیایی
13.035505
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
blue plum
62
walnut
21
grape
19
pear
10
ash
7
سایر
18
نامشخص
3
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Juglans
Vitis
Rosa
Pyrus
سایر
15
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus domestica
Juglans regia
Vitis vinifera
Pyrus communis
Fraxinus excelsior
سایر
21
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 January 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
80
60
40
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 140 عبارت است از 3.59. نمره کمینه 1.85 و نمره بیشینه 4.15 است.