جزییات موسسه

Hortus Association
کد موسسه
نوع
Non-Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۲۵۷۸۳۷
طول جغرافیایی
۱۳٫۰۳۵۵۰۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
blue plum
۶۲
walnut
۲۱
grape
۱۹
pear
۱۰
ash
۷
سایر
۱۸
نامشخص
۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Juglans
Vitis
Rosa
Pyrus
سایر
۱۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus domestica
Juglans regia
Vitis vinifera
Pyrus communis
Fraxinus excelsior
سایر
۲۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 140 عبارت است از 3.59. نمره کمینه 1.85 و نمره بیشینه 4.15 است.