Elaeosticta

 • Elaeosticta ferganensis
 • Elaeosticta ferganensis (Lipsky) Kljuykov, Pimenov & V.N.Tikhom.
 • Elaeosticta hirtula
 • Elaeosticta hirtula (Regel & Schmalh.) Kljuykov, Pimenov & V.N.Tikhom.
 • Elaeosticta meifolia
 • Elaeosticta meifolia Fenzl
 • Elaeosticta sp.
 • Elaeosticta transitoria
 • Elaeosticta transitoria (Korovin) Kljuykov, Pimenov & V.N.Tikhom.
 • Scaligeria meifolia
 • Scaligeria meifolia Boiss.