نمایه کشور: اتريش

اتريش

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: AUT, ISO-3166 2-alpha: AT
اتريش یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.