نمایه کشور: جزایر کوک

جزایر کوک

کشور:

فهرست کشور جزایر کوک

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: COK, ISO-3166 2-alpha: CK
جزایر کوک یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

1 موسسه در WIEWS ثبت شده است