نمایه کشور: جیبوتی

جیبوتی

کشور:

فهرست کشور جیبوتی

اطلاعات بیشتر:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: DJI, ISO-3166 2-alpha: DJ
جیبوتی یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است