نمایه کشور: نیکاراگوا

نیکاراگوا

کشور:

فهرست کشور نیکاراگوا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: NIC, ISO-3166 2-alpha: NI
نیکاراگوا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور