نمایه کشور: هلند

هلند

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: NLD, ISO-3166 2-alpha: NL
هلند یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

26,109 رکورد در مؤسسات این کشور