کد ISO-3166 NLD

Netherlands
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: NLD, ISO-3166 2-alpha: NL
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum sativum
Hordeum vulgare
Phaseolus vulgaris
Lactuca sativa
Solanum tuberosum
سایر
۱۳٬۹۷۰
ارائه‌دهندگان داده Genesys