کد ISO-3166 PER

Peru
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PER, ISO-3166 2-alpha: PE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Solanum tuberosum
Solanum sp.
Zea mays
Ipomoea batatas
سایر
20,687
ارائه‌دهندگان داده Genesys
17,901 افزونه در 1 موسسه
70 موسسه ثبت شده در WIEWS