نمایه کشور: گوینیا ی جدید پاپوا

گوینیا ی جدید پاپوا

کشور:

فهرست کشور گوینیا ی جدید پاپوا

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: PNG, ISO-3166 2-alpha: PG
گوینیا ی جدید پاپوا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور