کد ISO-3166 PNG

Papua New Guinea
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PNG, ISO-3166 2-alpha: PG
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Ipomoea batatas
Musa aa
Saccharum officinarum
Colocasia esculenta
Psophocarpus tetragonolobus
سایر
۱٬۰۹۷