نمایه کشور: رواندا

رواندا

کشور:

فهرست کشور رواندا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: RWA, ISO-3166 2-alpha: RW
رواندا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

2 موسسه در WIEWS ثبت شده است