نمایه کشور: سائوتومه و پرینسیپه

سائوتومه و پرینسیپه

کشور:

فهرست کشور سائوتومه و پرینسیپه

ISO:
ISO-3166 3-alpha: STP, ISO-3166 2-alpha: ST
سائوتومه و پرینسیپه یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است