نمایه کشور: اوروگوئه

اوروگوئه

کشور:

فهرست کشور اوروگوئه

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: URY, ISO-3166 2-alpha: UY
اوروگوئه یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور