کد ISO-3166 ARG

Argentina
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ARG, ISO-3166 2-alpha: AR
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Triticum aestivum
Linum usitatissimum
Arachis hypogaea
Solanum tuberosum
سایر
11,430
47 موسسه ثبت شده در WIEWS