کد ISO-3166 AUT

Austria
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: AUT, ISO-3166 2-alpha: AT
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
Malus domestica
سایر
۶٬۱۹۱
ارائه‌دهندگان داده Genesys