کد ISO-3166 BEL

Belgium
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BEL, ISO-3166 2-alpha: BE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Pyrus communis
Avena sativa
سایر
3,642
ارائه‌دهندگان داده Genesys
10,923 افزونه در 13 موسسه
16 موسسه ثبت شده در WIEWS