کد ISO-3166 BEL

Belgium
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BEL, ISO-3166 2-alpha: BE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Malus domestica
Hordeum vulgare
Pyrus communis
Avena sativa
سایر
۳٬۳۵۹
ارائه‌دهندگان داده Genesys
10,943 افزونه در 13 موسسه
16 موسسه ثبت شده در WIEWS