کد ISO-3166 BLR

Belarus
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BLR, ISO-3166 2-alpha: BY
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lupinus luteus
Hordeum vulgare
Lupinus angustifolius
Avena sativa
Panicum miliaceum
سایر
۲٬۸۴۳
ارائه‌دهندگان داده Genesys