کد ISO-3166 CHE

Switzerland
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: CHE, ISO-3166 2-alpha: CH
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Prunus avium
سایر
۹٬۹۲۱
ارائه‌دهندگان داده Genesys