کد ISO-3166 CIV

Ivory Coast
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: CIV, ISO-3166 2-alpha: CI
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Oryza sativa x glaberrima
Oryza glaberrima
Arachis hypogaea
Abelmoschus caillei
سایر
۷۶۳
ارائه‌دهندگان داده Genesys