کد ISO-3166 DEU

Germany
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: DEU, ISO-3166 2-alpha: DE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Solanum tuberosum
Avena sativa
Pisum sativum
سایر
۴۱٬۰۹۹
ارائه‌دهندگان داده Genesys
181,981 افزونه در 55 موسسه
25 افزونه
96 موسسه ثبت شده در WIEWS