کد ISO-3166 DEU

Germany
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: DEU, ISO-3166 2-alpha: DE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Solanum tuberosum
Avena sativa
Pisum sativum
سایر
41,486
ارائه‌دهندگان داده Genesys
180,956 افزونه در 51 موسسه
1,132 افزونه
25 افزونه
96 موسسه ثبت شده در WIEWS