کد ISO-3166 DEU

Germany
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: DEU, ISO-3166 2-alpha: DE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Avena sativa
Solanum tuberosum
Pisum sativum
سایر
49,096
ارائه‌دهندگان داده Genesys
180,308 افزونه در 51 موسسه
1,132 افزونه
25 افزونه
95 موسسه ثبت شده در WIEWS