کد ISO-3166 FRA

France
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: FRA, ISO-3166 2-alpha: FR
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Vitis vinifera
Hordeum vulgare
Avena sativa
Pisum sativum
سایر
۲۷٬۷۴۸
ارائه‌دهندگان داده Genesys
55 موسسه ثبت شده در WIEWS