کد ISO-3166 GHA

Ghana
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: GHA, ISO-3166 2-alpha: GH
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pennisetum glaucum
Vigna unguiculata
Sorghum bicolor
Oryza sativa
Dioscorea rotundata
سایر
1,235