کد ISO-3166 PER

Peru
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PER, ISO-3166 2-alpha: PE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Solanum tuberosum
Ipomoea batatas
Solanum andigenum
سایر
۱۸٬۶۳۷
ارائه‌دهندگان داده Genesys
18,066 افزونه در 1 موسسه
70 موسسه ثبت شده در WIEWS