کد ISO-3166 SWE

Sweden
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: SWE, ISO-3166 2-alpha: SE
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Pisum sativum
Triticum aestivum
Avena sativa
Brassica rapa
سایر
۸٬۸۵۷
ارائه‌دهندگان داده Genesys
32,919 افزونه در 1 موسسه