جزییات ارائه‌دهنده داده

MSBKew Millennium Seed Bank Kew
کشورها
نشانی
Wakehurst Place, Ardingly, Haywards Heath, Sussex, RH17 6TN, United Kingdom
ابرداده‌های رکورد
39331cc7-91d0-4af7-8bb1-46824864c1c8, v1
زیرمجموعه‌های اخیر
۱. GBR004RBG • United Kingdomافزونه‌ها در Genesys: 87,074
Millennium Seed Bank Project, Seed Conservation Department, Royal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place