زیرمجموعه

Bengal Assam Aus Panel (BAAP)

These accessions were used in the Bengal Assam Aus Panel with 286 entries genotyped (Travis et al. 2015, Rice 8:35, 10.1186/s12284-015-0068-z) and 266 sequenced (Norton et al., Front in Plant Sci 9:1223, 10.3389/fpls.2018.01223).

محصولات
Rice
تعداد افزونه
۲۷۸
تاریخ ایجاد
داده ارائه نشد

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


نگهدارنده داده
Dr. Kenneth L. McNally International Rice Research Institute

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - fae6c8d6-a1be-48cf-a3c1-6ab736ed78ad.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. IRGC 117602Oryza sativa Linnaeus • ARC 6578 • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X48W
۲. IRGC 117603Oryza sativa Linnaeus • ARC 7229 • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X49X
۳. IRGC 117610Oryza sativa Linnaeus • DZ78 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X4GU
۴. IRGC 117617Oryza sativa Linnaeus • KASALATH • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X4Q6
۵. IRGC 117634Oryza sativa Linnaeus • 9524 • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X58Q
۶. IRGC 117642Oryza sativa Linnaeus • ARC 10376 • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X5GZ
۷. IRGC 117661Oryza sativa Linnaeus • BJ 1 • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X63D
۸. IRGC 117662Oryza sativa Linnaeus • BLACK GORA • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X64E
۹. IRGC 117697Oryza sativa Linnaeus • CTG 1516 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X77C
۱۰. IRGC 117704Oryza sativa Linnaeus • DD 62 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X7EK
۱۱. IRGC 117710Oryza sativa Linnaeus • DHALA SHAITTA • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X7MS
۱۲. IRGC 117711Oryza sativa Linnaeus • DJ 123 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X7NT
۱۳. IRGC 117712Oryza sativa Linnaeus • DJ 24 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X7PV
۱۴. IRGC 117715Oryza sativa Linnaeus • DM 43 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X7SY
۱۵. IRGC 117716Oryza sativa Linnaeus • DM 56 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X7TZ
۱۶. IRGC 117717Oryza sativa Linnaeus • DM 59 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X7V*
۱۷. IRGC 117718Oryza sativa Linnaeus • DNJ 140 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X7W~
۱۸. IRGC 117724Oryza sativa Linnaeus • DV 123 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X822
۱۹. IRGC 117725Oryza sativa Linnaeus • DV85 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X833
۲۰. IRGC 117726Oryza sativa Linnaeus • DZ 193 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X844
۲۱. IRGC 117741Oryza sativa Linnaeus • GHORBHAI • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X8KK
۲۲. IRGC 117743Oryza sativa Linnaeus • GORIA • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X8NN
۲۳. IRGC 117765Oryza sativa Linnaeus • JAMIR • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X9B6
۲۴. IRGC 117769Oryza sativa Linnaeus • JHONA 349 • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X9FA
۲۵. IRGC 117772Oryza sativa Linnaeus • KACHILON • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X9JD
۲۶. IRGC 117773Oryza sativa Linnaeus • KALAMKATI • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X9KE
۲۷. IRGC 117778Oryza sativa Linnaeus • KARKATI 87 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4X9RK
۲۸. IRGC 117856Oryza sativa Linnaeus • PTB 30 • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4XC6Q
۲۹. IRGC 117899Oryza sativa Linnaeus • SURJAMKUHI • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4XDHX
۳۰. IRGC 117902Oryza sativa Linnaeus • T 1 • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4XDM*
۳۱. IRGC 117903Oryza sativa Linnaeus • T26 • سویه ژنتیکی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/4XDN~
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53WJZ
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53WM~
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53WP=
۳۵. IRGC 125593Oryza sativa Linnaeus • PACHODI 427 • سویه ژنتیکی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53WQU
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53WY6
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53X19
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53X3B
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53X6E
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53X8G
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53XAJ
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53XBK
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53XEP
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53XGR
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53XHS
۴۶. IRGC 126375Oryza sativa Linnaeus • PURPLE PUTTU • سویه ژنتیکی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53XJT
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53XNX
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/53XPY
۴۹. IRGC 131864Oryza sativa Linnaeus • :G1 • سویه ژنتیکی • ژاپن+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/5G4DV
۵۰. IRGC 131865Oryza sativa Linnaeus • Bachi Boro::G1 • سویه ژنتیکی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/5G4EW